Lerne uns per­sön­lich ken­nen!

Wir freu­en uns dar­auf, dich bei einer der nach­fol­gen­den Ge­le­gen­hei­ten an un­se­rem Mes­se­stand be­grü­ßen zu dür­fen!

5. No­vem­ber 2019, Hoch­schu­le Mün­chen

Per­so­nal­mes­se

4. De­zem­ber 2019, Tech­ni­sche Uni­ver­si­tät Mün­chen (Gar­ching)

Per­so­nal­mes­se